Делатности за које се издаје интегрисана дозвола и поступак издавања

Интегрисана дозвола

Интегрисана дозвола је одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о спречавању и контроли загађивања животне средине. Дозволом се одобрава рад нових постројења, рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења.

Покрајински орган надлежан за послове заштите животне средине издаје дозволу у складу са Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења животне средине, за постројења или активности за која дозволу или одобрење за изградњу и почетак рада, односно извођење или обављање активности, издаје надлежни орган аутономне покрајине у складу са чл. 133. Закона о планирањуи и изградњи.
Категорије индустријских активности које подлежу обавези прибављања интегрисане дозволе су:

 1. производња енергије 
 2. производња и прерада метала 
 3. индустрија минерала 
 4. хемијска индустрија 
 5. управљање отпадом 

Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005).

Поступак издавања

Оператер постројења подноси Захтев за издавање интегрисане дозволе у складу са Правилником о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)

Уз  Захтев за издавање дозволе оператер прилаже следећу документацију:

 1. пројекат за планирано, односно изграђено постројење; 
 2. извештај о последњем техничком прегледу; 
 3. план вршења мониторинга; 
 4. резултате мерења загађивања чинилаца животне средине или других параметара у току трајања пробног рада; 
 5. план управљања отпадом; 
 6. план мера за ефикасно коришћење енергије; 
 7. план мера за спречавање удеса и ограничавање њихових последица; 
 8. план мера за заштиту животне средине после престанка рада и затварања постројења; 
 9. акт о праву коришћења природних ресурса; 
 10. изјава којом потврђује да су информације садржане у захтеву истините, тачне, потпуне и доступне јавности. 

Поред горе наведене документације подносилац захтева, зависно од постројења, прилаже:

 1. за нова постројења – сагласност на студију о процени утицаја на животну средину и сагласност на процену опасности од удеса; 
 2. за постојећа постројења – сагласност на студију утицаја затеченог стања, процену опасности од удеса и програм мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности условима прописаним овим законом.