Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси за интегрисано спречавање и контролу загађења

Тарифни број 192.

За захтев за издавање интегрисане дозволе

157.840

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе

4.220

За захтев заинтересоване јавности за израду и достављање копије нацрта интегрисане дозволе

4.220

Тарифни број 193.

За захтев за ревизију дозволе на захтев оператера

63.140

За захтев за ревизију услова у дозволи

42.090

Тарифни број 194.

За захтев за продужење важности интегрисане дозволе на захтев оператера

63.140

За захтев за престанак важења интегрисане дозволе на захтев оператера

42.090

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223