Процена утицаја на животну средину

Nemanja Erceg – pomoćnik pokrajinskog sekretara, rukovodilac sektora za čistiju proizvodnju i održivi razvoj
e-mail: nemanja.erceg@vojvodina.gov.rs
tel: +381 487 4889 i +381 21 487 4719; faks: +381 21 456 238

Izvršioci

Procena uticaja na životnu sredinu je preventivna mera zaštite životne sredine zasnovana na izradi studija i sprovođenju konsultacija uz učešće javnosti i analizi alternativnih mera, sa ciljem da se prikupe podaci i predvide štetni uticaji određenih projekata na život i zdravlje ljudi, floru i faunu, zemljište, vodu, vazduh, klimu i pejzaž, materijalna i kulturna dobra i uzajamno delovanje ovih činilaca, kao i utvrde i predlože mere kojima se štetni uticaji mogu sprečiti, smanjiti ili otkloniti imajući u vidu izvodljivost tih projekata. Predmet procene uticaja su projekti koji se planiraju i izvode, promene tehnologije, rekonstrukcije, proširenje kapaciteta, prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati značajan uticaj na životnu sredinu. Studija se radi kao sastavna dokumentacija u okviru projektne dokumentacije za analizirani kompleks. Svi zaključci i mere zaštite koji proističu iz ove studije predstavljaju obavezu koja se mora ugraditi u projektnu dokumentaciju i ispoštovati u procesu eksploatacije planiranog objekta. Procena uticaja vrši se za projekte iz oblasti industrije, rudarstva, energetike, saobraćaja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti, kao i za sve projekte koji se planiraju na zaštićenom prirodnom dobru i u zaštićenoj okolini nepokretnog kulturnog dobra.

Pokretanje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu

Plaćanje Republičkih administrativnih taksi

Glavna knjiga – 2020

Glavna knjiga – 2019

Netehnički rezimei – 2020

Netehnički rezimei – 2019

U skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji (Odluka o proglašenju vanrednog stanja, “Sl. glasnik RS“, broj 29/20) uvid u zahtev o potrebi procene uticaja i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu biće moguć samo u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

  1. Karin Komerc – Kovin, Projekat vađenja rečnog nanosa iz korita reke Dunav km. 1103+500 – km. 1104+000 (KO Kovin, kat. parc. br. 10735)
  2. NIS ad Novi Sad, za parcele broj: 10667/1 i 10667/5 K.O. Novi Sad I i 2556/1, 2556/2, 2556/3, 3231/1, 3312, 2555/14, 2555/16,  2498/32, 2498/18 Novi Sad III.
  3. JUB Šimanovci
  4. ЈP Putevi Srbije
  5. PROJEKAT Izgradnja brze saobraćajnice IB reda br.21 Novi Sad Ruma, Partija 1- Deonica 1, Petlja “Auto put E-75“ – Paragovo, sa planiranom trasom državnog puta IIA reda br. 100 od Žeželjovog mosta do petlje “Auto put E-75“