Упутство о начину уплаћивања републичких административних такси за управљање отпадом

Тарифни број 197.  
За дозволу за увоз неопасног отпада ради третмана 32.530
За дозволу за извоз неопасног отпада 195.250
За дозволу за поједине врсте опасног отпада које се могу увозити као секундарне сировине 78.110
За дозволу за извоз опасног отпада 62.930
За дозволу за транзит опасног отпада 62.930
За потврду пријаве прекограничног кретања отпада са листе неопасног отпада за који се не издаје дозвола 5.980
За захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада 9.210
За издавање дозволе за сакупљање отпада 19.530
За издавање дозволе за транспорт отпада 19.530
За издавање интегралне дозволе за сакупљање и транспорт отпада 32.530
За издавање дозволе за складиштење отпада 65.100
За издавање дозволе за третман отпада 65.100
За издавање дозволе за одлагање отпада 65.100
За издавање интегралне дозволе за управљање отпадом 104.130
За потврду за изузимање од обавеза прибављања дозволе 2.870
За издавање дозволе за сопствено управљање амбалажним отпадом 78.110
За издавање дозволе за оператера управљања амбалажним отпадом 52.080
За решење о изменама и допунама у дозволама за управљање отпадом 6.510

*Закон о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003-испр., 61/2005, 101/2005-др.закон, 5/2009, 54/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-усклађени дин. изн., 55/2012 усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 – усклађени дин. изн., и 65/2013 др. закон)

Рачун за уплату административне таксе : 840-742221843-57

Сврха уплате: РАТ

Позив на број: 97 11-223