Нетехнички резимеи – 2019

НEТЕХНИЧКИ РЕЗИМЕИ – 2019

1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње термоелектране топлане Панчево на кп 3523/11 к.о. Војловица

2. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградњa терминала за складиштење и претовар нафтних деривата капацитета 23000м3, на катастарској парцели бр. 7944 к.о. Сремски Карловци

3.  Студија о процени утицаја пројекта за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлотационом пољу Итабеј на животну средину

4.  Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу „објекта поцинковаонице и инфраструктурних инсталација у оквиру постојећег комплекса KNOTT Autoflex yug у Бечеју на катастарским парцелама бр. 7929/4, 7929/8, 7929/9, 7929/14, 7929/20 и 7929/23 ко Бечеј К.О. Бечеј“

5. Студија о процени утицаја на животну средину, пројекта: „Доградња Регионалног центра за управљање отпадом у Кикинди“

6. Студија о процени утицаја главног рударског пројекта за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте и раствореног гаса на експлоатационом пољу Бока на животну средину 122-18-01-02

7. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње транспортног гасовода РГ-04-17/I Сремска Митровица-Шид

8. Студија о процени утицаја на животну средину, пројекта „Рекострукција и промена намене производне хале и дела енергетског објекта, изградња објекта за складиштење и третман опасног и неопасног отпада“ у оквиру комплекса „EKO-METAL“ доо у Врднику

9. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину, Објекат у озакоњењу: реконструкција – промена намене објекта погона за производњу пвц рукавица за једнократну употребу у погон за производњу чврстих фармацеутских форми (прашкова), спратности П+1 

10. Студија о процени утицаја пројекта за утврђивање изведеног стања ради наставка експлоатације нафте, раствореног гаса и слободног гаса на експлоатационом пољу Палић на животну средину 128-10-01-02

11. Студија о процени утицаја на животну средину, Реконтрукција резервоара ФБ-0711 и ФБ-0714 у оквиру комплекса НИС „Рафинерија нафте Панчево“