Нетехнички резимеи – 2020

Нетехнички резимеи – 2020

 1. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта за изградњу – изградње комплекса ваљаонице челика за армирање бетона на кп бр. 8184/1, 8190/2 и 9065/4 и инфраструктурних прикључака на кп 8177/1, 8177/2, 9063/1, 8184/2, 8190/4, 8190/5 и 8184/3, ко Сремска Митровица
 2. Студија о процени утицаја главног рударског пројекта за разраду и експлоатацију нафтног поља Иђош на животну средину
 3. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „Претакалиште камионских и вагон цистерни“ на терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад у Нис А.Д. Нови Сад
 4. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција система филтриране воде у енергани РНП“ – НИС А.Д. Нови Сад
 5. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта површинске експлоатације лежишта глине „Гарајевац Исток“ – АД „Полет“ ИГК Нови Бечеј
 6. Студија о процени утицаја Постројења за дозирање урее у ложиште котлова АБФ-9601 и БФ-9602 у енергани у блоку 9 – март 2020.
 7. Нетехнички резиме студије о процени утицаја ГРП за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте, кондензата и гаса на експлоатационом пољу Мокрин – лежишта (Пз+См-1, Пз+См-2, Пт1-1а, Пт1-3а, Пт1-4а, Пт1-4ц, Пт1-д, Пт1-4е, Пт1-5а, Пт1-5ц, Пт1-5д, Пт1-6а, Пт1-6б, Пт1-6ц, Пт1-6д, Пт1-7а, Пт1-7б и Пт1-7ц), на животну средину књига и, свеска 2 135-19-01-02
 8. Студија о процени утицаја на животну средину Пројекта реконструкције „Резервоари, пумпне станице, цевоводна инсталација и претакалиште вагон цистерни за црне деривате“ на терминалу за претовар и складиштење нафтних деривата Нови Сад НИС А.Д. Нови Сад
 9. Нетехнички резиме студије о процени утицаја пројекта за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса нафтних лежишта Ј+М1+Бд+См-1, М1+Бд+См-2 и М1-3 и гасних лежишта Бд-3 и Бд-4 на екплоатационом пољу Јерменовци на животну средину (НИС а.д. Нови Сад)
 10.  Студија о процени утицаја на животну средину довођење природног гаса до С-2450 (НИС а.д. Нови Сад)
 11. Студија о процени утицаја на животну средину реконструкција система за превенцију корозије на С-2100 Уградња новог десалтера и повезивање са постојећим десалтером са доградњом система за превенцију корозије КП 3559, 3558 и 3557 К.О. Војловица, Рафинерија нафте Панчево
 12. Студија о процени утицаја затеченог стања на животну средину, Објекат у озакоњењу: реконструкција – промена намене магацина амбалаже и готових производа за употребу у ветерини у погон за производњу инактивисаних бактеријских вакцина и примарно и секундарно паковање серума за употреу у ветерини, спратности П И П+1, КП 11077/1 КО Доњи Град, Општина Суботица
 13. Студија о процени утицаја на животну средину, погон за складиштење и третман медицинског отпада КП 15365/119, КО Зрењанин
 14. Студија о процени утицаја Пројекта „Реконструкција складишног простора са променом намене у погон за производњу пастозних глет маса, фасадних малтера и кулирпласта и изградња 12 силоса“ на животну средину; JUB DOO ŠIMANOVCI, Доситејева 5, 22310 Шимановци
 15. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградња железничког претакалишта са пумпном станицом на терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима, на катастарским парцелама бр. 3484/1, 3484/3, 3484/27 и 7944 к.о. Сремски Карловци
 16. Студија о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације опекарске сировине на површинском копу „Пустара“ код Инђије
 17. Студија о процени утицаја на животну средину – Државни пут IБ реда бр. 21: Нови Сад – Рума, деоница 3: Петља „Каћ“ – Петроварадин (петља „Аутопут Е-75“)
 18. СТ2. Студија о процени утицаја на животну средину – Државни пут IБ реда бр. 21: Нови Сад – Рума, Деоница 1: Петља „Аутопут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом Државног пута IIА реда бр. 100 од Жежељевод моста до Петље „Аутопут Е-75“
 19. Aжурирана студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње термоелектране топлане Панчево на кп 3523/12 К.О. Војловица