Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада, оператеру REMONDIS Medison doo Zrenjanin, Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада оператеру REMONDIS Medison doo Zrenjanin, на локацији Др Ђорђа Радића 1, Зрењанин, на катастарској парцели бр. 15365/99 КО Зрењанин.

Оператер, REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, Др Ђорђа Радића 1, је дана 30. новембра 2020. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање интегралне дозволе за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада на локацији оператера у Зрењанину, Др Ђорђа Радића 1, на катастарској парцели 15365/99 КО Зрењанин I.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 25. децембра 2020. године, донео решење број 140-501-1083/20, о издавању интегралне дозволе за складиштење и термички третман неопасног и опасног отпада, регистарски број 291 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 291 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/