Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., на локацији у Омољици, ул. Патријарха Арсенија Чарнојевића 147а, на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању  интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, оператеру BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., Панчево, на локацији у Омољици, ул. Патријарха Арсенија Чарнојевића 147а, на к.п. бр. 2757/1 КО Омољица.

Оператер, BOŽIĆ I SINOVI D.O.O., Панчево, Максима Горког 2, је дана 20. новембра 2020. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, на локацији оператера у Омољици, Патријарха Арсенија Чарнојевића 147а, на катастарској парцели бр. 2757/1 КО Омољица.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 31. марта 2021. године, донео решење број 140-501-194/2021-05, о издавању интегралне дозволе за третман, односно складиштење и поновно искоришћење неопасног и опасног отпада, регистарски број 92/1 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 92/1 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/