Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ММЛ д.о.о. Београд, на локацији у Ковину, ул. Железничка 28, на к.п. бр. 1030/2 КО Ковин.

29.06.2021.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење е неопасног и опасног отпада, оператеру РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ММЛ д.о.о. Београд, на локацији у Ковину, ул. Железничка 28, на к.п. бр. 1030/2 КО Ковин.

Оператер, РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР ММЛ д.о.о. Београд, Мали Мокри Луг, ул.2. новембра 11 В, је дана 21. априла 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на локацији у Ковину, ул. Железничка 28, на к.п. бр. 1030/2 КО Ковин.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 29. јуна 2021. године, донео решење број 140-501-528/2021-05, о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, регистарски број 304 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 304 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/