Обавештење о доношењу Решења о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, на локацији у Кикинди, Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда

08.07.2021. год.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 69. став 1, Закона о управљању отпадом (’’Службени гласник РС’’ број: 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18-др. закон) обавештава јавност о доношењу Решења о издавању дозволе складиштење неопасног и опасног отпада, оператеру KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Сремска 2а/1/2, Нови Сад, (матичног броја: 21114685), на локацији у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда.

Оператер, KIMEX-RECIKLAŽA DOO NOVI SAD, Сремска 2а/1/2, Нови Сад, је дана 19. јануара 2021. године поднео овом органу, као надлежном органу, Захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, на локацији оператера у Кикинди, ул. Башаидски друм 25, на к.п. бр. 20811/2 К.О Кикинда.

Након спроведеног поступка, Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је дана 08. јула 2021. године, донео решење број 140-501- 189/2021-05, о издавању дозволе за складиштење неопасног и опасног отпада, регистарски број 306 у предметном постројењу.

Подаци о издатој дозволи се налазе у Регистру издатих дозвола под редним бројем 306 који се налази на сајту секретаријата http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/