Обавештење о израђеном нацрту Решења о ревизији интегрисане дозволе оператера MONBAT PLC DOO из Инђије

Нови Сад, 28.05.2019.

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане дозволе за MONBAT PLC DOO из Инђије, број 130-501-2659/2011-06 од 08.04.2019. године, за рад оператера MONBAT PLC DOO и обављање активности ПРЕРАДА СТАРИХ ОЛОВНИХ АКУМУЛАТОРА, ОТПАДА И СИРОВИНА НА БАЗИ ОЛОВА, ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВОГ ОЛОВА И ЛЕГУРА НА БАЗИ ОЛОВА, на локацији у Инђији, ул. Саве Ковачевића бб, катастарска парцела  7507/15 К.О. Инђија.

Увид у израђени НАЦРТ може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане дозволе се може преузети овде.

Мишљење на нацрт Решења о ревизији интегрисане дозволе можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ 135/04).