ОБАВЕШТЕЊЕ о израђеном нацрту Решења о ревизији интегрисане дозволе оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, израдио НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане дозволе за ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. из Сремске Митровице, број 130-501-2054/2011-06 од 09.02.2018. године, за рад оператера ‘‘METALFER STEEL MILL’’ д.о.о. и обављање активности ТОПИОНИЦА И ЛИВНИЦА ЧЕЛИЧНИХ ГРЕДИЦА, на локацији у Сремској Митровици, катастарска парцела  8177/1 К.О. Сремска Митровица.

Увид у израђени НАЦРТ може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. НАЦРТ Решења о ревизији интегрисане дозволе се може преузети овде.

Мишљење на нацрт Решења о ревизији интегрисане дозволе можете доставити овом органу у року од 15 дана од дана пријема овог обавештења, у складу са чланом 11. став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени гласник РС“ 135/04).