Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Овим Вас обавештавамо да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ а.д. (НИС а.д.) Нови Сад – Рафинерија нафте Панчево  из Новог Сада, број 130-501-2409/2013-05 од 23.12.2013. год., за издавање интегрисане дозволе за рад оператера РАФИНЕРИЈА НАФТЕ ПАНЧЕВО и обављање активности производње, прераде, дистрибуције и промета нафте и нафтних деривата на локацији у Панчеву, Спољностарчевачка 199,  катастарске парцеле: 3319, 3523/2, 3576, 3527, 3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539, 3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567, 3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529, 3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547, 3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564, 3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1, 3523/3, 3523/6 и 3523/8 К.О. Војловица.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 39 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs , у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Захтев се може преузети овде.  

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР

Владимир Галић