Обавештење о пријему захтева за издавање интегрисане дозволе

Нови Сад, 08.07.2019.

Обавештавамо вас да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера АД “МЕТАНОЛСКО СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА“, број 130-501-96/2013-05 од 03.01.2013. год., за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења и обављање активности-производња метанола и сирћетне киселине, на локацији у Кикинди, Милошевачки пут бб, катастарске парцеле: 16044/2, 21372/3,  21375/1 до 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1 и 21455/2, КО Кикинда, Град Кикинда.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, (соба 39 приземље), сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

II Резиме података о активности и издатим дозволама
III Детаљни подаци о постројењу, процесима и процедурама
МСК Изјава
Прилог 1.3 План Мониторинга
Прилог 1.4.1 емисије ваздух
Прилог 1.4.1.а емисије ваздух
Прилог 1.4.2. Пијезометри-2019
Прилог 1.4.3. отпадна вода НОВИ
Прилог 1.4.3.а отпадна вода Ефикасност
Прилог 1.5. План управљања отпадом
Прилог 1.6. План мера за ефикасно коришћење енергије за МСК
Прилог 1.7. План мера за спречавање удеса
Прилог 1.8. План мера за заштиту ЖС после престанка рада и затварања
Прилог 2-Табеле
Прилог 3.1 АПР
Прилог 3.2. допунско решење уотребне дозволе
Прилог 3.3. Дозвола за обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија
Прилог 3.4 Решење о водној дозволи за испуштање пречишћених отпадних вода2017
Прилог 3.5. Решење о водној дозволи за захватање подземних вода
Прилог 3.6 Водна дозвола
Прилог 3.7.решење о озакоњењу објекта
Прилог 4.1 Мониторинг у МСК
Прилог 4.2 – Мерна места Кикиндски канал
Прилог 4.3-II 3.1.а.Места мерења квалитета ваздуха
Прилог 4.3-II.3.1.б.Мерна места емисије у МСК
Прилог 4.3-III.1.4.Мапа локација постројења (Макролокација)
Прилог 4.3-III 1.5.Ситуациони план
Прилог 4.3-III.3.3.2.Блок дијаграм токова – материјални биланс технолошка шема ПОX
Прилог 4.3-III.3.3.2.Блок дијаграм токова – материјални биланс
Прилог 4.3-III.4.3.Шематски приказ распореда бунара у кругу МСК
Прилог 4.3-III.5.2.а.ПС_У51_ТЕХНОЛОШКА ШЕМА КОТЛОВСКОГ ПОСТРОЈЕЊА_81603 010 00 00 1 2_1
Прилог 4.3-III.5.2.б.Спаљивач З509 шема
Прилог 4.3-III.5.3.Дифузни извори емисија загађујућих материја у МСК
Прилог 4.3-III.5.5.Мерење имисије у животној средини
Прилог 4.3-III.6.1.2.а.Олујни базен-скица
Прилог 4.3-III.6.1.2.б.Подземни цевоводи
Прилог 4.3-III.6.1.3.Одвођење отпадних вода у реципијент МСК – Наковачки канал- ДТД
Прилог 4.3-III.6.1.а.Блок шема отпадних вода у МСК
Прилог 4.3-III.6.1.б.Блок шема третмана отпадних вода у МСК
Прилог 4.3-III.8.3.Распоред контејнера МСК-КА-3020-0204
Прилог 5 Програм мера прилагођавања БАТ