Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада у Бикову привредног друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-Регионални центар за управљање отпадом

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ

о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада за депонију неопасног отпада у Бикову привредног друштва „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-Регионални центар за управљање отпадом

Надлежни орган обавештава јавност да је привредно друштво „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-Регионални центар за управљање отпадом (регистровано код АПР са матичним бројем 20354194, са шифром делатности 3811 – Сакупаљање отпада који није опасан), дана 01.08.2019. године поднело захтев за издавање дозволе за складиштење, поновно искоришћење и одлагање отпада на депонију неопасног отпада у Бикову, Биковачки пут бб, Град Суботица, на катастарској парцели 2635 КО Биково, до издавања интегрисане дозволе (члан 66. став 2. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 14/16).

Активности које оператер „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-Регионални центар за управљање отпадом, обавља јесу управљање комуналним отпадом и неопасним отпадом било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада, тј. оператер обавља делатност складиштења/поновног искориштења отпада (R3; R12 и R13) и одлагања предметног отпада (D1) на регионалној санитарној депонији неопасног отпада  у Бикову. Оператер „Регионална депонија“ д.о.о. Суботица-Регионални центар за управљање отпадом, својом услугом обухвата отпад који је настао на територијама локалних самоуправа града Суботице и општинама Бачка Топола, Кањижа, Сента, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока Санитарна депонија неопасног отпада се налази на катастарској парцели бр. 2635 КО Биково.

Рок за достављање мишљења и предлога је 06. септембар 2019. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, сваки радни дан, од 11-13 часова.