Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе “Black Horse – FAS доо Beograd- огранак Black Horse – FAS Sombor

Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног  отпада (операције R12 и  R13), оператера “Black Horse – FAS доо Beograd– огранак Black Horse – FAS Sombor, на локацији у Сомбору, Филипа Кљајића бб, на катастарској парцели 7913/4 КО Сомбор 1.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, на основу члана 63. став 2, Закона о управљању отпадом (’’Сл. Гласник РС’’ број: 36/2009, 88/2010 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за третман и складиштење опасног и неопасног отпада (операције R12 и  R13), оператера “Black Horse – FAS доо Beograd- огранак Black Horse – FAS Sombor, на локацији у Сомбору, Филипа Кљајића бб, на катастарској парцели 7913/4 КО Сомбор 1.

Рок за достављање мишљења и предлога је 23.10.2020. године.

Увид у поднети Захтев и пратећу документацију може се извршити у Покрајинском секретаријату за урбанизами и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, канцеларија 39, од 11-13 х.