ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за ревизију интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, поднет захтев оператера  MONBAT PLC  DOO  из Инђије, број 130-501-2659/2011-06 од 08.04.2019. године, за ревизију интегрисане дозволе за рад постројења и обављање активности ПРЕРАДА СТАРИХ ОЛОВНИХ АКУМУЛАТОРА, ОТПАДА И СИРОВИНА НА БАЗИ ОЛОВА, ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВОГ ОЛОВА И ЛЕГУРА НА БАЗИ ОЛОВА, на локацији у Инђији, ул. Саве Ковачевића бб, катастарска парцела  7507/15 К.О. Инђија.

Увид у поднети захтев може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Захтев се може преузети овде.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на поднети захтев овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

 2. АПР РЕШЕЊЕ

3. ИЗВОД О РЕГИСТРАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА

4. УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА

5.УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА-КАНАЛИЗАЦИЈА

6. ПЛАН ВРШЕЊА МОНИТОРИНГА

7. РАДНИ ПЛАН ПОСТРОЈЕЊА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

8. РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

9. САГЛАСНОСТ НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

10. РЕШЕЊЕ О ВОДНОЈ ДОЗВОЛИ

11. ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ОТПАДНИХ ВОДА

12. МЕРЕЊЕ О ИСПИТИВАЊУ ПОДЗЕМНИХ ВОДА

13. ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

14. ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ ТЕХНОЛОШКИХ И ЕНЕРГЕТСКИХ ЕМИТЕРА

15. ПРИКАЗ НАЛОГА ЗА РАЧУН

16. ИЗЈАВА О ТАЧНОСТИ ПОДАТАКА