ОБАВЕШТЕЊЕ о урађеном нацрту интегрисане дозволе

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт интегрисане дозволе за оператера LAFARGE BEOČINSKA  FABRIKA CEMENTA д.о.о. из Беочина, за рад постројења и обављање активности производње цемента на локацији у Беочину, Трг БФЦ 1, на катастарској парцели 1461/8 К.О. Беочин . (број захтева 140-501-963/2018 од 25.09.2018. године).

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађен нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Нацрт се може преузети овде.