Обавештење о урађеном нацрту интегрисане дозволе

Овим Вас обавештавамо да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, урадио нацрт интегрисане дозволе оператера АД “МЕТАНОЛСКО СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС КИКИНДА“ , број 130-501-96/2013-05 од 03.01.2013. год., за издавање интегрисане дозволе за рад целокупног постројења и обављање активности-производња метанола и сирћетне киселине, на локацији у Кикинди, Милошевачки пут бб, катастарске парцеле: 16044/2, 21372/3,  21375/1 до 21375/61, 21453/1, 21453/3, 21454/1 и 21455/2, КО Кикинда, Град Кикинда.

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, ул. Булевар Михајла Пупина 16, соба 39, сваког радног дана од 11-14 часова, или на сајту Секретаријата www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Нацрт се може преузети овде

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на израђени нацрт интегреисасне дозволе, овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 11., став 5. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.