Округли сто у Суботици „Унапређење мониторинга квалитета ваздуха у АПВ и представљање Ерасмус + пројекта SENVIBE“

Дана 5.02.2019. године је у Суботици  одржан округли сто „Унапређење мониторинга квалитета ваздуха у АПВ и представљање Ерасмус + пројекта SENVIBE – “Јачање образовних капацитета кроз изградњу компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација“.

На састанку су присуствовали представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Драган Ђурица, помоћник покрајинског секретара, мр Христина Радовановић Јовин и  мр Зорана Георгијев, представници Републичке агенције за заштиту животне средине, Института за јавно здравље Србије, Института за јавно здравље Војводине,   представници јединица локалних самоуправа Севернобачког и Западнобачког округа (Град Суботица, Град Сомбор, Бачка Топола и Кула) и Завода за јавно здравље Суботица и Завода за јавно здравље Сомбор.

Према оцени Светске здравствене организације лош квалитет ваздуха има највећи утицај на здравље становништва. На свим мерним местима у АП Војводини су измерене високе концентрације суспендованих честица у зимском периоду, где су доминантни извори загађења саобраћај и фосилна горива која се користе за грејање.   Анализом измерених вредности параметара квалитета амбијенталног ваздуха у оквиру мониторинга квалитета ваздуха спроведених  од стране јединица локалних самоуправа утврђено је да је неопходно извршити унапређење стања у овој области, с обзиром да добијени резултати нису усклађени са  захтевима из Уредбе о условима за мониторинг и захтевима  квалитета баздуха (Сл. гл. РС 11/2010, 75/2010, 63/2013). На састанку је утврђено да је неопходно извршити избор мерних места и параметара квалитета ваздуха у складу са препорукама из Уредбе о условима за мониторинг и захтевима  квалитета баздуха (Сл. гл. РС 11/2010, 75/2010, 63/2013).  Представницима локалних самоуправа је дата препорука да се мониторинг доминантно усмери на праћење концентрација суспендованих честица и да се у складу са тим врши и унапређење техничких, кадровских и финансијских капацитета стручних институција, како би се у наредној фази могле планирати мере за побољшање квалитета ваздуха.

На састанку је промовисан Еразмус+пројекат SENVIBE, који има за циљ да поред унапређења образовних капацитета, формира No&Vib Hub, централну јединицу за умрежавање академских и неакадемских институција у области буке и вибрација у циљу унапређења стања у области буке и вибрација у Републици Србији.  Задатак чланова No&Vib Hub-а је да у својим организацијама омогуће студентима стручну праксу и примену практичног знања, рад на решавању локалних проблема у овој области, реализацију заједничких пројеката, а институције ће поред могућности да својим запосленима омогуће додатно стручно  усавршавање, имати могућност да кроз пословну сарадњу  унапреде и обим свог пословања.