Плаћање Републичких административних такси – процена утицаја

Закон о Републичким административним таксама

(„Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015,50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 -испр. и 98/2020 -усклађени дин. изн., 144/2020 и 62/2021 – усклађени рин. изн.)

број жиро-рачуна: 840-742221843-57

модел: 97 позив на број: 11-223

Тарифни број 186.  
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 2.160
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.160
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 м2 43.530
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 84.870
3) преко 1.000 м2 139.280
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
1) до 100 м2 37.570
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 73.310
3) преко 1.000 м2 120.300
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.160
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
(1) до 100 м2 10.900
(2) преко 100 м2 до 1.000 м2 21.750
(3) преко 1.000 м2 43.530
Тарифни број 191.  

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за вршење мониторинга (мерење емисије, нивоа загађујућих материја у ваздуху, буке, испитивање стања и квалитета земљишта)

13.130

За захтев за ревизију решења којим се утврђује испуњеност услова за вршење мониторинга (мерење емисије, мерење нивоа загађујућих материја у ваздуху)

3.800

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за испитивање нивоа зрачења нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини

67.320

За решење којим се утврђује испуњеност прописаних услова за систематско испитивање нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини

107.680
Тарифни број 200.  

За решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса

26.920
Тарифни број 6.  
За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 490
За жалбу суду 390