Плаћање Републичких административних такси – процена утицаја

Закон о Републичким административним таксама

(„Сл. гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003 -испр., 61/2005, 101/2005 -др. закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 -усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 -усклађени дин. изн., 65/2013 -др. закон, 57/2014 -усклађени дин. изн., 45/2015 -усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015,50/2016 -усклађени дин. изн., 61/2017 -усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 -испр., 50/2018 -усклађени дин. изн., 95/2018, 38/2019 -усклађени дин. изн., 86/2019, 90/2019 -испр. и 98/2020 -усклађени дин. изн.)

број жиро-рачуна: 840-742221843-57

модел: 97 позив на број: 11-223

Тарифни број 186.  
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 2.100
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.100
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 м2 42.340
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 82.560
3) преко 1.000 м2 135.490
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
1) до 100 м2 36.550
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 71.310
3) преко 1.000 м2 117.020
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.100
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
(1) до 100 м2 10.600
(2) преко 100 м2 до 1.000 м2 21.160
(3) преко 1.000 м2 42.340
Тарифни број 191.  

За решење којим се утврђује испуњеност прописанихуслова за испитивање нивоа зрачења нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини

65.490
Тарифни број 200.  

За решење за коришћење извора нејонизујућег зрачења од посебног интереса

26.190
Тарифни број 6.  
За жалбу органу, ако овим законом није друкчије прописано 480
За жалбу суду 390