Плаћање Републичких административних такси – процена утицаја

Плаћање Републичких административних такси

број жиро-рачуна: 840-742221843-57

модел: 97 позив на број: 11-223

Тарифни број 186.  
За захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 2.090
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.090
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
1) до 100 м2 42.090
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 82.070
3) преко 1.000 м2 134.680
За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја затеченог стања:  
1) до 100 м2 36.330
2) преко 100 м2 до 1.000 м2 70.880
3) преко 1.000 м2 116.320
За ажурирање студије о процени утицаја, и то:  
1) за захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја 2.090
2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја:  
(1) до 100 м2 10.540
(2) преко 100 м2 до 1.000 м2 21.030
(3) преко 1.000 м2 42.090