ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ

ПОДНЕТИ ЗАХТЕВИ

 1. Карин Комерц – Ковин, Пројекат вађења речног наноса из корита реке Дунав км. 1103+500 – км. 1104+000 (КО Ковин, кат. парц. бр. 10735)
 2. НИС ад Нови Сад, за парцеле број: 10667/1 и 10667/5 К.О. Нови Сад I и 2556/1, 2556/2, 2556/3, 3231/1, 3312, 2555/14, 2555/16,  2498/32, 2498/18 Нови Сад III.
 3.  ЈУБ Шимановци
 4. ЈП Путеви Србије
 5. ПРОЈЕКАТ Изградња брзе саобраћајнице IB реда бр.21 Нови Сад Рума, Партија 1- Деоница 1, Петља “Ауто пут Е-75“ – Парагово, са планираном трасом државног пута IIA реда бр. 100 од Жежељовог моста до петље “Ауто пут Е-75“
 6. ПРОЈЕКТА изградњеЖелезничко претакалиште са пумпном станицом на Терминалу нафтних деривата у Сремским Карловцима“, на локацији радне зоне Просјаница, на катастарским парцелама  бр. 3484/1, 3484/3, 3484/27 и 7944 К.О. Сремски Карловци, на животну средину
 7.  Захтев за одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја далековода на животну средину, Предмет ДВ 110kV бр. 1267 ТС Нови Сад 3 – ТС Србобран, расплет код ТС Нови Сад 3
 8. Багеровање речног наноса из корита Реке Саве од км 187+700 до км 188+000
 9. Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта експлоатације песка из лежишта „Рибњак“ код Ашање, ко Ашања, Со Пећинци
 10. Пројекат довођење природног гаса до С-2450 у РНП, на кп. број 3559, 3560, 3561/1, 3563 i 3566 КО Војловица Град Панчево
 11. Пројекат за утврђивање изведеног стања и наставак експлоатације нафте и гаса на експлоатационом пољу Русанда – лежишта К2-1 и Пг+М1-1
 12. Linglong International Europe d.o.o. Зрењанин