Поновни јавни увид у НППППН предела „Вршачке планине“ и извештај о стратешкој процени утицаја НППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину за део у којем су извршене промене планског решења

Поновни јавни увид у Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, одржаће се у трајању од 15 дана, од 29.05.2020. године до 12.06.2020. године.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 17.06.2020. године у Новом Саду, у згради Владе Аутономне покрајине Војводине, у Плавом салону у кули зграде на 3. спрату, Булевар Михајла Пупина број 16 Нови Сад, са почетком у 15:00 часова.

  1. Оглас за јавни увид
  2. ППППН предела „Вршачке планине“ – текстуални део
  3. Р1-Посебна намена простора
  4. Р1а-Посебна намена простора подручја посебне намене
  5. Р2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи
  6. Р3-1-Заштита природних и непокретних културних добара
  7. Р3-2-Природни ресурси и заштита животне средине
  8. Р4-Карта спровођења
  9. Извештај о стратешкој процена утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину – текстуални део
  10. Извештај о стратешкој процена утицаја ППППН предела „Вршачке планине“ на животну средину – графички део