Потписани уговори за доделу бесповратних средства за израду техничке и планске документације

Покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић је у згради Покрајинске владе потписао уговоре са представницима 23 јединице локалне самоуправе, којима су одобрена бесповратна средства за суфинансирање њихових пројектних активности, чија укупна вредност износи двадесет пет милиона динара.

Реч је о конкурсима намењеним за суфинансирање израде техничке и планске документације.

Конкурс за доделу буџетских средстава ради суфинансирања израде техничке документације  – пројеката инфраструктуре у оквиру заштићеног природног добра и/или његовој заштитној зони и као помоћ јединицама локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине и то:

– Идејног решења за потребе исходовања локацијских услова,

– Идејног пројекта и студије оправданости,

– Пројекта за грађевинску дозволу са припадајућим елаборатима и

– Пројекта за извођење са припадајућим фазама и планом превентивних мера,

расписан је у циљу:

– подстицања планског уређења и опремања простора неопходном инфраструктуром,

– стварања услова за реализацију објеката инфраструктуре свих облика (саобраћајнице, електроенергетски објекти, гасна инфраструктура, термоенергетска инфраструктура, објекти водовода и канализација), визиторски или едукативни центри, туристички садржаји и сл., на подручјима заштићених природних добара од изузетног значаја (Национални парк Фрушка Гора, Специјални резервати природе, Предели изузетних одлика, Паркови природе, заштићено станиште) и њиховој зони заштите, и

– стварања просторних услова приступачности и повезивања значајних  дестинација (културна или приодна добра) са урбаним срединама.

Конкурс за доделу буџетских средстава ради суфинансирања израде планских докумената и то:

-просторног плана јединице локалне самоуправе,

-плана генералне регулације и

-плана детаљне регулације,

расписан је у циљу стварања планског основа и подстицања планског уређења простора, а тиме и стварања квалитетног предуслова за реализацију инвестиција у области грађевинарства, инфраструктуре, пољопривреде, индустрије, туризма и других привредних грана јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Војводине.

На основу испуњених критеријума утврђених конкурсима, средства су додељена следећим општинама/градовима: Алибунар, Бач, Бачка Топола, Бела Црква,Врбас,Инђија,Ириг, Кикинда, Нова Црња, Нови Бечеј, Оџаци, Пећинци, Рума, Сента, Сомбор, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Србобран, Стара Пазова, Суботица, Темерин, Тител и Шид.

„Иницијативе попут ових, важне су због укрштања надлежности покрајинске администрације и администрација локалних самоуправа, јер без синергије и заједничког деловања како у јединицама локалних самоуправа, тако и Аутономне покрајине Војводине у погледу рада на техничкој и планској документацији, нема значајних инфраструктурних пројеката“, навео је покрајински секретар Владимир Галић.

Укупан износ додељених буџетских средстава за суфинансирање израде техничке документације је 7.950.000,00 динара, док је за суфинансирање израде планске документације додељено 16 850 000,00 динара.

Покрајински секретар је, честитајући представницима локалних самоуправа, изразио наду да ће се реализација новог конкурса поновити до краја ове године или већ почетком наредне године.