Јавни увид у Нацрт просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину

Оглас за јавни увид

Нацрт Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“

01-Прегледна карта-целине и подцелине

1-1Р-Посебна намена

1-2Р-Посебна намена за локације за опис

02-Прегледна карта-Центри туристичког развоја

2-1Р-Мрежа насеља и саобраћајна инфраструктура

2-2Р-Водна инфраструктура

2-3Р-Енергетска и електронска комуникациона инфраструктура

3-1Р-Заштита природних добара

3-2Р-Заштита културних добара

3-3Р-Заштита животне средине

4Р-Спровођење

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину – текстуални део

Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене „Фрушка гора“ на животну средину