Промоција специјалног амфибијског возила за рад у заштићеним природним добрима

У специјалном резервату природе „Обедска бара“ одржана је демонстрација мултифункционалне еколошке амфибије са новим алатима специјализованим за рад управо у условима зараслих водених станишта, као што је Обедска бара.

Посебним просторним планом за Обедску бару дефинисано је очување њених природних вредности и дугорочан програм заштите који се односи и на ревитализацију барских и водених станишта. У том процесу би коришћење амфибије са алатима за сечење водене вегетације и њено уклањање из воде,као и вађење седимента са дна, имало значајну улогу у заштити „бисера“ природе као што је Обедска бара – сложили су се данас представници Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Јавног предузећа „Војводинашуме“ и Покрајинског завода за заштиту природе, који су присуствовали промоцији рада овог специјалног возила.

Представница Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, овом приликом је нагласила да је очување природе процес који је сталан у раду овог секретаријата, те да би инвестирање у овакво возило било залог за будућност, да се на активан начин управља и одржава угрожено подручје.

Обедска бара у Срему спада у једно од најстаријих заштићених подручја, којим сада управља Јавно предузеће „Војводинашуме“. Током времена је, међутим, знатно измењен изглед предела, поремећен водни режим у ширем сливном подручју реке Саве, као и равнотежа између површина и просторног распореда бара, ливада и шума, највише због негативног антропогеног утицаја.