Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“ број 8/19)

Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора дистрибутивног гасовода

Ривица-Јазак-„Летенка“ са елементима детаљне регулације („Службени лист АПВ“ број 8/19)

 1. ППППН ИК дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“
 2. Р1 – Прегледна карта
 3. Р2-1 – Посебна намена простора
 4. Р2-2 – Посебна намена простора
 5. Р2-3 – Посебна намена простора
 6. Р2-4 – Посебна намена простора
 7. Р2-5 – Посебна намена простора
 8. Р3-1 – Карта спровођења
 9. Р3-2 – Карта спровођења
 10. Р3-3 – Карта спровођења
 11. Р3-4 – Карта спровођења
 12. Р3-5 – Карта спровођења
 13.  Р4 -1-Детаљ-МС-Ривица
 14.  Р4 -2-Детаљ-МРС-Јазак
 15.  Р4 -3-Детаљ-МРС-Мала Ремета
 16.  Р4 -4-Детаљ-МРС-Летенка
 17. Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН ИК дистрибутивног гасовода Ривица-Јазак-„Летенка“ на животну средину
 18. К1 – Потенцијално деградациони пунктови животне средине са мерама заштите
 19. „Службени лист АПВ“ 8/19