Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 22.01.2020. године до 05.02.2020. године.

Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, биће изложен на рани јавни увид и доступан на увид заинтересованој јавности у:

  • У аналагоном облику у седишту јединица локалне самоуправе, Града Кикинда, општина Нови Кнежевац и Чока, и на интернет страни органа јединицe локалне самоуправе надлежнoм за послове просторног планирања и урбанизма;
  • у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и у аналогном облику у просторијама Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге институције, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објeкатa позивају се да дају услове, и друге податке од значаја за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“, и да исте доставе у току трајања раног јавног увида на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Пашњаци велике дропље“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида.

  1. Оглас за рани јавни увид
  2. ППППН СРП Пашњаци велике дропље – МРЈУ
  3. Р1 НАМЕНА – МРЈУ