Рани јавни увид у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење

  1. Оглас
  2. Материјал за израду ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење -текстуални део
  3. Прегледна карта са границама обухвата ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење
  4. Планирана претежна намена површина са граница обухвата ППППН за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење