РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ПРЕДЕЛА „ВРШАЧКЕ ПЛАНИНЕ“

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ одржаће се у трајању од 09.11.2018. године до 23.11.2018. године.

Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објакат позивају се да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину, и да исто доставе у току трајања раног јавног увида на адресу  Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21 000  Нови Сад, најкасније до 23.11.2018. године.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестија на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене предела „Вршачке планине“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21 000  Нови Сад, најкасније до 23.11.2018. године.

  1. Оглас за рани јавни увид – „Вршачке планине“
  2. Материјал за израду Просторног план подручја посебне намене предела „Вршачке планине“
  3. Граница Просторног плана са планираном претежном наменом
  4. Просторне целине од значаја за очување биолошке разноврсности и диверзитета карактера предела