Рани јавни увид у Материјал за израду ППППН Парка природе „Бегечка јама“

Рани јавни увид у Материјал за израду Просторни план подручја посебне

намене Парка природе „Бегечка јама“

 

Рани јавни увиду у Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ одржаће се у трајању од 15 дана, у периоду од 04.03.2019. године до 18.03.2019. године.

Органи, организације, имаоци јавних овлашћења и друге инситуције, које су овлашћени да утврђују услове за заштиту, планирање и уређење простора и изградњу објакат позивају се да дају услове и мишљења од заначаја за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“, и да исте доставе у току трајања раног јавног увида на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000 Нови Сад.

Правна и физичка лица се позивају да доставе примедбе и сугестије на Материјал за израду Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Бегечка јама“ у писаном облику на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина број 16, 21000  Нови Сад, у току трајања раног јавног увида.

  1. Оглас за рани јавни увид
  2. ППППН Парка природе „Бегечка јама“-насловне стране
  3. ППППН Парка природе „Бегечка јама“-материјал за рани јавни увид
  4. 1-Оквирна граница просторног плана
  5. 2-Концепција просторног уређења са планираном претежном наменом
  6. 3-Природна и културан добра