Скупштина АПВ донела Просторни план подручја посебне намене за Предео изузетних одлика „Потамишје“

На 34. седници одржаној 6. новембра 2019. године Скупштина АПВ је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Предела изузетних одлика „Потамишје“.

Разлози за доношење просторног плана проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара, који су утврђени Законом о Просторном плану Републике Србије до 2010. године до 2020. године („Службени гласник  РС“ бр 88/10) и Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 22/11).

Доношењем просторног плана ствара се  плански основ за спровођење посебног режима организације, уређења, коришћења, заштите и одрживог управљања заштићеним подручјем.

Планом је обухваћен простор од 50240 ха на територији Града Зрењанина, општина Сечањ, Опово, Ковачиица и Пландиште.

У оквиру обухвата плана дефинисане су две просторне целине и то :

  1. као посебна намене просторна целина Предела изузетних одлика Потамишје, која обухвата границу заштићеног природног добра реке Тамиш са инундационом равни и пашњацима са плитким воденим стаништима у површини од 23 986 ха.
  2. и зону утицаја на посебну намену ( заштитна зона природног добра), коју у највећој мери чини пољопривредно земљиште, али и делови грађевинских подручја појединих насеља и у целости насеља Баранда, Бока, Идвор , Томашевац и Шурјан

Граница и режими заштите утврђени су Студијом коју је израдио Покрајински завод за заштиту природе 2013. и њом дефинисани режими заштите примењују се до доношења акта о заштити.

Просторним планом  су дефинисане  дозвољене активности у области заштите, туризма и руралног развоја и тиме створени  предуслови за даљи развој како заштићеног подручја, тако и јединица локалне самоуправе на чијој је територији природно добро.