Скупштина АПВ донела Просторни план за заштићена природна добра Окањ бару и Русанду

На 21. седници одржаној 8. маја Скупштина АПВ је донела Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене заштићених природних добара“ Окањ бара“ и „Русанда“.

Разлози за доношење просторног плана проистичу из стратешких приоритета у области заштите, уређења и унапређења природних и културних добара, који су утврђени Законом о Просторном плану Републике Србије до 2010. године до 2020. године („Службени гласник РС“ бр 88/10) и Одлуком о доношењу Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“ бр. 22/11).

Доношењем просторног плана створиће се плански основ за спровођење посебног режима организације, уређења, коришћења, заштите и одрживог управљања заштићеним подручјем у складу с Уредбом о проглашењу Специјалног резервата природе „Окањ бара“ („Службени гласник РС”, број 39/13) и Покрајинском уредбом о проглашењу парка природе „Русанда“ („Службени гласник РС”, број 88/10).

Просторним планом дефинисана је зона посебне намене коју чине границе заштићеног природног добра и заштитна зона у складу са актом о проглашењу, као и зона утицаја на посебну намену, као и правила уређења и грађења у овим зонама, која ће допринети заштити биодиверзитета, угрожених природних ресурса и предела.

Просторним планом су дефинисане дозвољене активности у области заштите, туризма и руралног развоја и тиме створени предуслови за даљи развој како заштићених подручја, тако и јединица локалне самоуправе на чијој је територији природно добро ( Зрењанин и Нови Бечеј).