Скупштина АПВ  на 35. седници одржаној 20.12.2019. донела три просторна плана подручја посебне намене и једну одлуку о изради просторног плана

На 35. седници одржаној 20. децембра 2019. године Скупштина АПВ је донела три Покрајинске скупштинске одлуке о доношењу просторних планова подручја посебне намене и то:

  1. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода у сливу реке Саве у региону Срема.

Доношењем овог плана заокружиће се систем у области водопривреде на територији Срема, с обзиром да су већ донета у децембру 2017 два просторна плана- за водоснабдевање и наводњавање на простору Срема,  и створити плански основ за реализацију система за одвођење отпадних вода, односно дати смернице за даљу планску разраду у делу где треба израда планова детаљне регулације. Развојна агенција Срема је обезбедила израду Претходне студије оправданости са Генералним пројектом заштите слива реке Саве изградњом комуналне инфраструктуре каналисања, одвођења и третмана комуналних отпадних вода у региону Срема, који је израдио Водопривредни институт „Јарослав Черни“.

  1. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене измуљавања, депоновања и ремедијације седимената дела канала хидросистема ДТД Врбас- Бездан од ушћа у канал Бечеј- Богојево до Хидрочвора Врбас

Доношењем просторног плана ствара се плански основ за радове измуљавања  и чишћења Великог бачког канала. Просторни план се паралелно радио са идејним пројектом и студијом оправданости, који је израдио PPF 8 тим, а чија се израда финасирала из предприступних фондова европске уније.

Планом је као посебна намена одређен простор канала, стара циглана и простор између којег ће се одвијати транспорт извађеног и оцеђеног седимента до постројења за третман. Након третмана солидификовани отпад ће се упутити на трајно одлагање.Према идејном пројекту, предвиђено је затварање дела канала, исушивање муља, прикупљање и одношење до постројења за третман. Предвиђено је, спрам очекиване количине муља, да целокупан поступак траје 3 године. Након чишћења и уклањања муља простор канала довешће се у пројектовано стање (адекватне ширине и дубине за пројектовани проток воде и могућност пловидбе), а простор око канала ће Општина Врбас својим планским документом уредити као зелене спортско рекреативне површине.

  1. Покрајинску скупштинску одлуку о доношењу Просторног плана подручја посебне намене државног пута II a реда бр.100 за потребе реконструкције и модернизације пута и изградње бициклистичке стазе на деоници Нови Сад – Стара Пазова  ( до границе са административним подручјем Града Београда) са детаљном разрадом

Доношењем овог Просторног плана ствара се плански основ за реализацију бициклистичке стазе на правцу Нови Сад-Београд уз минимално ангажовање  новог земљишта, проширење регулације тамо где је то неопходно (искључиво за имплементацију стазе) и утврђивање регулације државног пута на местима где то није спроведено. Реализацијом ове активности бициклизам, као значајан вид туризма специјалних интереса добија, на значају. Стимулисањем развоја мреже сигурних бициклистичких саобраћајница у градовима, насељима, туристичким и ванградским подручјима доприноси се остварењу једног од основних оперативних циљева развоја регионалног просторног развоја друмског саобраћаја и транспортне инфраструктуре у оквиру планираног развоја инфраструктурних система. Развој бициклизма уврштен је у пројекте за реализацију стратешких приоритета развоја кроз које се реализује подршка „зеленим“ пословима заснованим на природним потенцијалима и ресурсима заштићених подручјаи као такви  утврђени у поменутим стратешким планским документима.Паралелно са израдом просторног плана текла је израда идејног пројекта са студијом оправданости, чију је израду финансирао Покрајински секретаријат за привреду и туризам.

 На истој седници Скупштина АПВ је донела и Покрајинску скупштинску одлуку о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора  државног пута I б реда гранични прелаз са Мађарском ( Бачки брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран-Бечеј- Кикинда –гранични прелаз са Румунијом ( Наково).

Израда и доношење овог просторног плана обезбедиће реализацију стратешких циљева у области друмског саобраћаја. Наведени правац у дужини од око 170 km обезбедиће неопходну саобраћајну повезаност Бачке и Баната и тиме подстаћи привредни развој. Паралелно са израдом планског документа, израђиваће се идејни пројекат са студијом оправданости. Средства за израду идејног пројекта са студијом оправданости обезбедиће ЈП “Путеви Србије“. Средства за израду просторног плана обезбеђују се из буџета АПВ у овој и наредне две буџетске године. Носилац израде планског документа је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, а обрађивач Завод за урбанизам Војводине.