Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса

Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град, наручиоца „Геби“ доо, Маршала Тита 46, Чантавир