Урбанистички пројекти

Урбанистички пројекти

 1. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на кат. парцели 15365/135 КО Зрењанин I  у радној зони Југоистиок II-Б, инвеститора „Green Miles Chemicals“  д.о.о. Нови Сад, Ложионичка 14/9, Нови Сад
 2. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пословних и пратећих објеката у комплексу „Сhemical Аgrosava“ д.o.о. на катастарским парцелама 3640, 3644, 3660, 566/5, 566/9, 566/15, 566/22 к.о. Шимановци, инвеститора „Сhemical Аgrosava“ д.о.о., Палмира Тољатија 5/4, Нови Београд, 27.04.2020.
 3. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазoва, Општина Стара Пазова, инвеститора „MTU maintenance Serbia“ д.о.о., Владимира Поповића 6, Нови Београд, 23.04.2020.
 4. Урбанистички пројекат– урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом 15 силоса капацитета 1.810 m3 на катастарској парцели број 13868 КО Бајмок, инвеститора „Patent-CO” д.о.о., Владе Ћетковића 1а, Мишићево, 01.04.2020.
 5. Урбанистички пројекат подвожњака на прузи Београд – Суботица – државна граница (Келебија) у Степановићеву, инвеститора Град Нови Сад, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције, Стевана Брановачког 3, Нови Сад, 6.1.2020.
 6. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду за изградњу транспортног гасовода МС 4 – ГРЧ Госпођинци на територији општине Жабаљ (КО Жабаљ), инвеститора ЈП „Србијагас“, Народног фронта 12, Нови Сад, 30.12.2019.
 7. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонске разраде локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститора „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ, 29.11.2019.
 8. Урбанистички пројекат за комплекс трансформаторске станице за „Ветропарк Башаид“ 110/35(33) kV са управном зградом ветропарка, инвеститора „Basaid Wind“ д.о.о. Београд, 22.11.2019.
 9. Урбанистички пројекат пословног комплекса објеката за складиштење житарица у Руменки, инвеститора „RWA SRBIJA“ д.о.о., Београд, 24.10.2019
 10. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду пристана за претовар нафтних деривата са технолошким цевоводом-продуктоводом на катастарским парцелама 3484/12, 3484/17, 3484/18 и 7944 КО Сремски Карловци, инвеститора „Naftachem“ д.о.о., Војводе Путника 79, Сремска Каменица, 30.09.2019.
 11. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу комплекса ваљаонице челика за армирање бетона, на катастарским парцелама 8184/1, 8190/2 и 9065/4 КО Сремска Митровица, у улици Вишњевачка, у Сремској Митровици, инвеститора ДОО „Metalfer Steel Mill“, Сремска Митровица
 12. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења на биомасу за когенеративну производњу електричне и топлотне енергије, на катастарској парцели 12925/1 КО Зрењанин I, наручиоца „ЈП Електропривреда Србије“, Огранак „Панонске ТЕ-ТО“ Нови Сад, Булевар Ослобођења 100, Нови Сад“
 13. Урбанистички пројекат урбанистичко архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса, на катастарској парцели број 6146/8 К.О. Бачка Топола – град, наручиоца „Геби“ доо, Маршала Тита 46, Чантавир
 14. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за: изградња пословног објекта (производна хала са складиштем и управним делом), максималне спратности П+1, на катастарској парцели 3318/1 КО Адашевци, потес Сеча, у Шиду, инвеститора „Thermowool“ д.о.о. Шид, Цара Душана 17, Шид
 15. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, инвеститора „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 11г, Нови Београд,  израђен и оверен од стране „NORTH Engineering“ д.о.о. за пројектовање, инжењеринг, истраживачко-развојни рад и обраду података Суботица, Парк Рајхл Ференца број 7, Суботица, број техничке документације EN-1658/UP из јуна 2020. године
 16. Урбанистички пројекат за изградњу пункта зимске службе (базе) за одржавање инфраструктурног коридора аутопута А1 (Е-75), деоница: Хоргош-Батајница, на km 110+500,00 у Новом Саду на катастарским парцелама 27/4, 27/1, 28/1, 29/3, 30/1, 31/1, 32/1 КО Нови Сад IVI фаза, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар краља Александра 282, Београд
 17. Урбанистички пројекат дела комплекса „ИРМОВО“ урбанистичко – архитектонске разраде локације на катастарској парцели број 3306 к.о. Степановићево у Степановићеву, инвеститора А.Д. „ИРМОВО“, Степановићево
 18. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за проширење садржаја пољопривредног комплекса доградњом силоса капацитета Q= 8 x 4140 m³ на катастарској парцели број 13101/6 КО Чуруг, инвеститора „Мистрал-Комерц“ д.о.о. Темерин, улица Новосадска б.б., Темерин
 19. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу фабрике за производњу Трибутил фосфата на катастарској парцели 15365/135 КО Зрењанин I у радној зони Југоисток II-Б, инвеститора Привредног друштва “Green Miles Chemical” д.о.о. Нови Сад, Ложионичка 14/9, Нови Сад, обрађивача „Архитектонски студио Нуова“ д.о.о. Зрењанин, Краља Александра I Карађорђевића, 2/IX, Зрењанин, број техничке документације УП-02-06-20 из јуна 2020. године
 20. Урбанистички пројекат за црпну станицу на km 0+030, интерну саобраћајницу у оквиру ЦС са прикључком на државни пут Iб реда бр. 13 и трафостаницу на каналу Хоргош-Мартонош, инвеститора ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад
 21. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом за изградњу комплекса за ремонт мотора авиона MTU Maintenance Serbia, на катастарским парцелама број 5650/7 и 5650/11 КО Нова Пазова, Општина Стара Пазова, инвеститора „MTU maintenance Serbia“ д.о.о., Владимира Поповића 6, Нови Београд из новембра 2020. године
 22. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације за изградњу објекта за обраду метала са магацином, објекта за припрему производње и магацина репроматеријала у оквиру постојећег радног комплекса са уређењем простора око објеката (паркинг, манипулативне површине, саобраћајнице и зелене површине) на катастарским парцелама број 4278 и 4279 КО Чока у Чоки, Виногради бб, инвеститора „Autoflex-livnica“ д.о.о. Чока, Виногради бб, Чока
 23. Урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичком разрадом локације за изградњу међународног путничког пристаништа у Сремској Митровици на парцелама број: 5979/2, 5851/1, 5844 и 9094/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица, инвеститора Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица
 24. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу производног комплекса на катастарској парцели број 7949 КО Инђија у Србији, инвеститора „Toyo Tire Serbia“ д.о.о. Београд, Булевар Милутина Миланковића 11г, Нови Београд
 25. Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу објеката у лучком подручју, за изградњу јавне саобраћајнице и за утврђивање јавног интереса за потребе изградње кружне раскрснице на ДП Iб реда број 20 у Сремској Митровици на катастарским парцелама број: 5824/1, 5835, 5836, 5837, 5839, 5840, 5841, 5842, 5843, 5852, 5853, 5880/6, 5880/8 и део парцела број: 5818/3, 5829/1, 5733/5, 5733/4, 5823, 5822/2, 5825, 5826/2, 5829/3, 5829/4, 5834, 5854, 5867/1, 5880/7, 5880/9 и 9095/1 КО Сремска Митровица, Град Сремска Митровица
 26. Урбанистички пројекат за изградњу Станице за снабдевање горивом „Стара Пазова 3“ на катастарским парцелама број 3086/145, 3086/148 и 3086/191 КО Стара Пазова и деловима катастарских парцела број 3086/50, 3086/193 и 3086/196 КО Стара Пазова, инвеститора „Нафтна индустрија Србије“ а.д., Народног фронта 12, Нови Сад
 27. Урбанистички пројекат за изградњу пункта за одржавање државних путева у зони петље Шимановци на ауто-путу Е-70, на катастарској парцели 1714/1 к.о. Крњешевци
 28. Урбанистички пројекат комплекса станице за снабдевање горивом у улици Карловачки друм у Петроварадину на парцелама 3495/1, 3495/3 и 3499/2 КО Петроварадин, инвеститора „BLOCK ENERGY” д.о.о., Булевара Зорана Ђинђића 81/11, Нови Београд, „KRYOGAS“ д.о.о. Београд, Драгослава Срејовића 1, Београд и „МИР ПРОМЕТ“ д.о.о., Рачког 6, Петроварадин
 29. „Урбанистички пројекат за изградњу кружне раскрснице на катастарским парцелама 1763, 1258, 4074 и 4518 КО Гложани и трокраке раскрснице на катастарским парцелама 1747, 1767/1, 4518 и 4004 КО Гложани, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд“
 30. Урбанистички пројекат за изградњу базе (пункта) за одржавање државних путева I и II реда у зони петље „Шид“, Општина Шид, инвеститора ЈП „Путеви Србије“, Булевар Краља Александра 282, Београд
 31. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације на катастарској парцели 7946 КО Сремски Карловци за изградњу објекта за трговину на мало (супермаркет) у Сремским Карловцима, инвеститора „Univerexport export-import“ д.о.о. Нови Сад, Сентандрејски пут бр. 165, Нови Сад
 32. Урбанистички пројекат – урбанистичко-архитектонска разрада локације – за проширење садржаја пољопривредног комплекса на катастарској парцели број 267 КО Каћ, инвеститорa „БММ“ д.о.о. Каћ, Партизанска 101, Каћ
 33. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу далековода 110 kV, прикључног разводног постројења 110 kV Зрењанин и два кабловска вода 110 kV у радној зони Југоисток II-Б у Зрењанину, инвеститора „Електромрежа Србије“ а.д. Београд, Кнеза Милоша 11, Београд
 34. Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу инсталације за пријем, складиштење и намешавање етанола и ЕТБЕ-а, инвеститора „НИС“ а.д. Нови Сад, Народног фронта 12, Нови Сад
 35. Урбанистички пројекат за изградњу пословно-сервисно-складишног објекта са техничким прегледом моторних возила спратности П+2/П+1/П+0 и интерне станице за снабдевање горивом са надстрешницом на к.п. бр. 1863/1 КО Крњешевци, инвеститора „Perić Trans Company“ предузеће за трговину и друмски саобраћај д.о.о. Београд, Панте Тутунџића бр. 2, Београд
 36. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде катастарске парцеле број 4521 и 4525 КО Товаришево у Товаришеву, за изградњу фарме за производњу конзумних јаја у авијарном систему са слободним испустом на зелену површину, инвеститора „Аnimal commerce” д.о.о. Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54а, Београд
 37. Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу граничног прелаза „Бездан“ између Републике Србије и Републике Хрватске на катастарским парцелама број 7886, 8135, 8136 и 8138 КО Бездан, Град Сомбор, инвеститора Републичке дирекције за имовину Републике Србије, Краља Милана 16, Београд
 38. Урбанистички пројекат урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода Зрењанин, инвеститора „Begej Water“ д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина 6, Београд