Вођење поступка проглашавања заштићених подручја на простору АП Војводине

Назив услуге:

Вођење поступка проглашавања заштићених подручја на простору АП Војводине

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гласник РС, бр. 99/2009 i 67/2012 – одлука УС), члан 41а. став 3. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинској влади (Службени лист АПВ, број 37/14)

Извештај о услугама

  • Покрајинска уредба о проглашењу Парка природе „Русанда“ („Сл. лист АПВ“, бр. 27/14)