Давање сагласности на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја

Назив услуге:

Давање сагласности на акт о накнади за коришћење заштићеног подручја

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 70. став 7. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члан 16. Покрајинска уредба о проглашењу заштићеног подручја (Сл. лист АПВ, бр. 27/14)

Извештај о услугама

  • Издате сагласности (страница је у изради)