Давање сагласности на План управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног органа АП Војводине

Назив услуге:

Давање сагласности на План управљања заштићеним подручјем које је проглашено актом надлежног органа АП Војводине

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 54. став 3. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), члан 13. Покрајинске уредбе о проглашењу Парка природе Русанда (Сл. лист АПВ, бр. 27/14)

Извештај о услугама

  • Издате сагласности (страница је у припреми)