Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине

Назив услуге:

Давање сагласности на Програме управљања, Привремене програме управљања и Годишње програме управљања рибарским подручјима на територији АП Војводине

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 22. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гласник РС, бр. 99/2009 i 67/2012 – одлука УС), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (Сл. лист АПВ, број 37/14), Члан 17. став 8. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда (Службени гласник РС, бр. 128/2014).

Извештај о услугама

  • Издате сагласности (страница је у изради)