Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом

Назив услуге:

Давање сагласности на регионалне планове управљања отпадом

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Правни основ

Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, број 36/09, 88/10), чл. 19.

Рокови и напомене

30 дана од дана пријема уредне документације

Извештај о услугама

  • Решења о давању сагласности на РПУО