Конкурс за суфинансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине

Назив услуге:

Конкурс за суфинансирање пројеката управљача у заштићеним подручјима АП Војводине

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013 и 142/2014), Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи (Сл. лист АПВ, број 37/14), Покрајинска скупштинска одлука о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2014. годину (Сл. лист АПВ, број 50/13 и 24/14-ребаланс)

Извештај о услугама

  • Издате дозволе (страница је у изради)