Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру

Назив услуге:

Контрола привредних друштава, односно других правних лица, односно јавних предузеће или других организација које утврђују услове за изградњу објеката и уређење простора и утврђују техничке податке за прикључак на инфраструктуру

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за инспекцијске послове

Правни основ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Рокови и напомене