Контрола усклађености промена стања у простору са Законом и прописима донетим на основу Закона о планирању и изградњи

Назив услуге:

Контрола усклађености промена стања у простору са Законом и прописима донетим на основу Закона о планирању и изградњи

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за инспекцијске послове

Правни основ

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-решење УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/2018)

Рокови и напомене