Мониторинг ваздуха

Назив услуге:

Мониторинг ваздуха

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Члан 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл.гласник РС, 99/2009, 67/2012-Одлука УС); Члан 69. Закона о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09, 36/09-др.закон, 72/09-др.закон и 43/11-УС);Члан 9. и 15. Закона о заштити ваздуха (Сл-гласник РС, број 36/09 и 10/13), Члан 5. Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл. 11/2010, 75/2010)

Извештај о услугама