Мониторинг земљишта

Назив услуге:

Мониторинг земљишта

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Члан 69. и 70. Закона о заштити животне средине (Службени гласник РС, бр. 135/04, 36/2009-др.закона, 72/209-др.закон и 43/2011 – Одлука УС); Члан 5. и 10 Уредбе о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма (Службени гласник РС, 88/2010); Члан 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл. гласник РС, 99/2009, 67/2012-Одлука УС);

Извештај о услугама