Мониторинг површинских и подземних вода

Назив услуге:

Мониторинг површинских и подземних вода

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за мониторинг и информациони систем животне средине

Правни основ

Члан 25. Закона о утврђивању надлежности АПВ (Сл.гласник РС, 99/2009, 67/2012-Одлука УС)

Извештај о услугама