Обавештавање јавности о стању природе и природних вредности на подручју АП Војводине и о предузимању мера заштите и очувања

Назив услуге:

Обавештавање јавности о стању природе и природних вредности на подручју АП Војводине и о предузимању мера заштите и очувања

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за заштиту и унапређење природних добара и биолошке разноврсности

Правни основ

Члан 115. Закона о заштити природе (Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка)

Извештај о услугама

  • Издате сагласности (страница је у изради)