Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Назив услуге:

Одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Извештај о услугама