Спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад

Назив услуге:

Спровођење поступака издавања дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада, амбалажног отпада и интегралне дозволе за отпад

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Опис

Дозвола је решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину

Где и како

Лично на писарници Покрајинске владе АПВ, за Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или поштом на исту адресу

Правни основ

Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, број 36/09, 88/10), чл. 62 и 70

Оригинални обрасци, неопходна документа и таксе

Рокови и напомене

60 дана од дана пријема уредног захтева

Контакт особа

  • Светлана Марушић – дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
    e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238
  • Милана Гатарић – млађи саветник за чистију производњу и управљање отпадом
    e-mail: milana.gataric@vojvodina.gov.rs
    тел: +381 21 487 4640; факс: +381 21 456 238

Место где је услуга наведена

Управљање отпадом – секција „Дозволе за управљање отпадом“

Извештај о услугама

Корисни линкови