Спровођење поступака издавања интегрисане дозволе

Назив услуге:

Спровођење поступака издавања интегрисане дозволе

Орган задужен за спровођење (Сектор)

Сектор за чистију производњу, обновљиве изворе енергије и одрживи развој

Опис

Интегрисана дозвола јесте одлука надлежног органа донета у форми решења којом се одобрава пуштање у рад постројења или његовог дела, односно обављање активности чији саставни део чини документација са утврђеним условима којима се гарантује да такво постројење или активност одговарају захтевима предвиђеним Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађења; дозволом се одобрава: 1) рад новог постројења и обављање његове активности; 2) рад и битне измене у раду, односно функционисању постојећег постројења. Дозвола се издаје на период који не може бити дужи од десет година, за једно или више постројења на истом месту којим управља исти оператер.

Где и како

Лично на писарници Покрајинске владе АПВ, за Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или поштом на исту адресу

Правни основ

  • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Службени гласник РС, број 135/2004) Члан 8 и 9
  • Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)
  • Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл. гласник РС, бр. 30/2006)
  • Правилник о садржини и начину вођења регистра издатих интегрисаних дозвола (Сл. гласник РС, бр. 69/2005)
  • Уредба о врстама активности и постројењима за које се издаје интегисана дозвола (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)
  • Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника, за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл. гласник РС, бр. 84/2005)
  • Уредба о садржини програма мера прилагођавања рада постојећег постројења или активности прописаним условима (Сл. гласник РС,бр. 84/2005)
  • Уредба о утврђивању програма динамике подношења захтева за издавање интегрисане дозволе (Сл.гласник РС,бр.108/2008)

Рокови и напомене

120 до 240 дана од дана подношења комплетног захтева

Контакт особа

 • Светлана Марушић – дипломирани инжењер технологије, виши саветник за чистију производњу
  e-mail: svetlana.marusic@vojvodina.gov.rs
  тел: +381 21 487 4735; факс: +381 21 456 238

Извештај о услугама

Корисни линкови